7 de febr. 2016

Addiccions 2.0 / Adicciones 2.0
CAT / ESP

CAT
  Tot i que jugar és intrínsec en els humans com una forma d’entreteniment, en determinades persones aquesta conducta pot esdevenir problemàtica. Per abordar aquest tema, tenim avui la col·laboració de la Doctora en Psicologia Núria Aragay Vicente, experta en addicions no tòxiques. Tal i com ens comenta, parlem de Joc Patològic quan la forma de jugar altera o interfereix el funcionament quotidià, amb una incapacitat del jugador per controlar aquesta conducta de joc, malgrat les seves conseqüències negatives. Sovint la persona juga per evitar sentiments de malestar, per evadir-se de problemes i/o per recuperar els diners perduts. Amb freqüència menteixen a familiars ó amics i aquest fet, juntament amb les pèrdues econòmiques, solen deteriorar o trencar les relacions interpersonals i el rendiment escolar o laboral. El Trastorn de joc esta inclòs en la darrera versió del  Manual Estadístic i Diagnòstic dels Trastorns Mentals (DSM-5) dins els Trastorns Addictius. 

  Segons el darrer informe anual (2014) de la Dirección general de ordenación del Juego, la inversió total en joc ha registrat un creixement en els últims anys situant-se entorn dels 30.000 milions d’euros. Tot i que les màquines escurabutxaques segueixen sent el principal tipus de joc, l’actual creixement està relacionat amb el joc online. Des de la seva obertura al mercat, a partir de la llei 13/2011, els jocs online mostren un creixement progressiu, representant al 2014 el 23,4% del total de ventes en joc. Les noves tecnologies han potenciat la disponibilitat i l’accessibilitat a aquest tipus de joc, i han permès desenvolupar màquines i terminals de joc més avançats i atractius. El joc a través de internet presenta una sèrie de característiques que n'augmenten el seu potencial addictiu: poder jugar des de casa, les 24 hores del dia i apostar fent transferències de diners (“diners virtuals”). Les apostes esportives son el tipus de joc online més freqüent, especialment entre els joves.

  Per què els joves són més vulnerables? Les noves tecnologies són una “finestra oberta el món” que ofereixen un gran ventall d’oportunitats i possibilitats, i els joves en fan un gran ús. Al mateix temps, aquest grup de població presenta una elevada vulnerabilitat per desenvolupar conductes addictives. Durant la adolescència el cervell presenta unes peculiaritats pròpies d'aquesta fase evolutiva: les estructures subcorticals (emocions) del cervell no es veuen encara regulades per les estructures frontals (autocontrol). Hi ha un desequilibri entre els sistemes de regulació emocional (presa de decisions, motivació i capacitat per expressar les emocions) i els sistemes cerebrals implicats en l'autocontrol (planificació i raonament). Aquest desequilibri explicaria en gran part la impulsivitat, les fluctuacions en la motivació i en l’estat anímic, la recerca de novetat i l’atracció de situacions que impliquin risc, pròpies de l’adolescència i facilitadores de conductes addictives.

  Per tal de reduir aquest risc que tenen els adolescents, cal que els pares i adults els ensenyem a fer un bon ús de les noves tecnologies, a diversificar el temps lliure i a equilibrar el temps per a l'oci i les obligacions. Cal tenir present també la dificultat que tenen els adolescents per demanar ajuda, fent que sovint aquests problemes d'addicció s'expressin de forma diversa. Així, canvis de conducta, irritabilitat, aïllament o disminució en el rendiment escolar, poden significar possibles problemes d'addicció. Davant la sospita que es tracti d'un problema amb el joc, cal solicitar la valoració per part d'un psicòleg. Un diagnòstic acurat i un tractament precoç ens ajudarà a millorar el nostre benestar.


ESP

  A pesar que jugar es intrínseco en los humanos como una forma de entretenimiento, en determinadas personas esta conducta puede convertirse en problemática. Para abordar este tema, tenemos hoy la colaboración de la Doctora en Psicología Nuria Aragay Vicente, experta en adicciones no tóxicas. Tal y como nos comenta, hablamos de Juego Patológico cuando la forma de jugar altera o interfiere el funcionamiento cotidiano, con una incapacidad del jugador para controlar esta conducta de juego, a pesar de sus consecuencias negativas. A menudo la persona juega para evitar sentimientos de malestar, para evadirse de problemas y/o para recuperar el dinero perdido. Con frecuencia mienten a familiares ó amigos y este hecho, junto con las pérdidas económicas, suelen deteriorar o romper las relaciones interpersonales y el rendimiento escolar o laboral. El Trastorno de juego esta incluído en la última versión del Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales (DSM-5) dentro de los Trastornos Adictivos.

  Según el último informe anual (2014) de la Dirección General de Ordenación del Juego, la inversión total en juego ha registrado un crecimiento en los últimos años situándose en torno a los 30.000 millones de euros. Aunque las máquinas tragaperras siguen siendo el principal tipo de juego, el actual crecimiento está relacionado con el juego online. Desde su apertura al mercado, a partir de la ley 13/2011, los juegos online muestran un crecimiento progresivo, representando en 2014 el 23,4% del total de ventas en juego. Las nuevas tecnologías han potenciado la disponibilidad y la accesibilidad a este tipo de juego, y han permitido desarrollar máquinas y terminales de juego más avanzados y atractivos. El juego a través de internet presenta una serie de características que aumentan su potencial adictivo: poder jugar desde casa, las 24 horas del día y apostar haciendo transferencias de dinero ( "dinero virtual"). Las apuestas deportivas son el tipo de juego online más frecuente, especialmente entre los jóvenes.

  ¿Por qué los jóvenes son más vulnerables? Las nuevas tecnologías son una "ventana abierta al mundo" que ofrecen un amplio abanico de oportunidades y posibilidades, que los jóvenes usan con frecuencia. Al mismo tiempo, este grupo de población presenta una elevada vulnerabilidad para desarrollar conductas adictivas. Durante la adolescencia el cerebro presenta peculiaridades propias de esta fase evolutiva: las estructuras subcorticales (emociones) del cerebro no se ven todavía reguladas por las estructuras frontales (autocontrol). Hay un desequilibrio entre los sistemas de regulación emocional (toma de decisiones, motivación y capacidad para expresar las emociones) y los sistemas cerebrales implicados en el autocontrol (planificación y razonamiento). Este desequilibrio explicaría en gran parte la impulsividad, las fluctuaciones en la motivación y en el estado anímico, la búsqueda de novedad y la atracción de situaciones que impliquen riesgo, propias de la adolescencia y facilitadoras de conductas adictivas.


  Para reducir este riesgo que tienen los adolescentes, es necesario que los padres y adultos les enseñamos a hacer un buen uso de las nuevas tecnologías, a diversificar el tiempo libre y equilibrar el tiempo para el ocio y las obligaciones. Hay que tener presente también la dificultad que tienen los adolescentes para pedir ayuda, haciendo que a menudo estos problemas de adicción se expresen de forma diversa. Así, cambios de conducta, irritabilidad, aislamiento o disminución en el rendimiento escolar, pueden significar posibles problemas de adicción. Ante la sospecha que se trate de un problema con el juego, hay que solicitar la valoración por parte de un psicólogo. Un diagnóstico preciso y un tratamiento precoz nos ayudará a mejorar nuestro bienestar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada