9 de juny 2015

TDAH: menys és més / menos es más


CAT / ESP


CAT

Segur que molts dels que esteu llegint aquest blog, coneixeu algun nen o nena diagnosticat de Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH). Malgrat això, tant el seu diagnòstic com el seu tractament ha generat, i genera, força controvèrsia. Però el cert és que aquest trastorn està classificat, dins la categoria de Trastorns del neuro-desenvolupament, en la cinquena i darrera versió del Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), que és el manual més usat en psicologia i psiquiatria per al diagnòstic de malalties i trastorns mentals. Existeixen associacions molt actives sobre aquest trastorn, com ara la Fundació ADANA ó TDAH Catalunya. El TDAH, com qualsevol malaltia, cal que sigui diagnosticat per un professional, però a diferència d’aquelles, presenta unes implicacions familiars, imprescindibles per al seu maneig. Per això, tenim avui la participació d’una psicòloga experta en TDAH i d’una mare de dos nens, ara ja universitaris, amb aquest trastorn.
Tal i com ens comenta la psicòloga clínica infantil Laura González Riesco, “el TDAH és un trastorn del neuro-desenvolupament, les primeres descripcions del qual es remunten fa més de 50 anys, que s’inicia durant la infància i comporta un patró persistent de conductes de desatenció i/o hiperactivitat-impulsivitat. Aquests símptomes es presenten en una intensitat i freqüència superior a la que es preveu en infants de la seva mateixa edat, de manera que condicionen les funcions bàsiques de l’activitat diària com ara l’aprenentatge i en ocasions, les relacions interpersonals.
La literatura internacional mostra una prevalença al voltant del 5% en menors de 18 anys. A Catalunya durant l’any 2013 es varen atendre 13.738 nens i nenes amb TDAH, aquesta xifra representa un 0.97% de la població catalana de 0 a 17 anys, pel que podem afirmar que aquest trastorn està infradiagnosticat. La detecció i intervenció precoç són claus en un trastorn, on un 30-70% dels que pateixen TDAH a la infantesa, continuaran presentant símptomes en l’etapa adulta, amb prevalença del TDAH adult al voltant del 4%.
Quin és el tractament recomanat? Les actuals guies de pràctica clínica aconsellen el tractament psicològic (teràpia cognitivo-conductual) com a intervenció de primera línea en el TDAH lleu; mentre que només en els casos de TDAH amb repercussió moderada o greu es recomana el tractament combinat, que inclou tractament psicològic, tractament farmacològic i intervenció psicopedagògica.”
El testimoni de la mare de dos nens amb TDAH, posa d’evidència la gran tasca que fan els pares i ens aconsella com es pot superar plegats aquest trastorn. “Què hem fet malament? És la pregunta que sovint ens formulem la majoria dels pares i mares. El correcte és preguntar-nos: Per on comencem? El punt de partida és conèixer el nostre fill. Veure els seus punts forts, les seves habilitats i les seves virtuts, i treballar a partir d’aquí. Els fills son molt més que les notes, els resultats i els exàmens. La regla d’or en aquest context és  “menys és més”. Hem d’anar a poc a poc. No podem exigir alhora cinc coses: endreça l’habitació, portat bé, fes els deures,... Dir això a un nen, és com no dir res. I si té TDAH encara pitjor. Cal ser concrets i no pretendre aconseguir un nou objectiu fins que no hem assolit l’anterior. El més important és avançar.
D’altra banda, hem de comprendre i acceptar. El temperament del nostre fill no l’escull ni ell ni nosaltres, però si que podem incidir en el seu caràcter. Uns pares amables, motivadors i que posen límits, incideixen molt positivament en el desenvolupament dels seus fills. Hem de ser capaços de separar el nostre fill de les conductes disruptives o inadequades i transmetre que nosaltres estem al seu costat per ajudar-lo. Davant d’una conducta inadequada, si el nen no està receptiu, marxeu de l’habitació, respireu profundament i quan estigui tranquil, feu-li una reflexió. A vegades, però, és millor ignorar les conductes inadequades. Fixeu-vos que dic ignorar la conducta, no ignorar el nen. Per exemple, si un dia estem molt cansats, intentem no fixar-nos amb l’habitació desendreçada o la conducta inadequada, sinó mirar la taula parada, un petó de benvinguda,...
En tercer lloc, hem d’establir normes (poques) que han de ser  clares, coherents i justes. Per exemple, hem de triar les que són Fonamentals per la convivència (normes F), les que podem Pactar (normes P)  i les conductes a les quals, de moment, No els hi dedicarem cap esforç (conductes N).  Per exemple si cada dia vol beure aigua amb el got vermell, doncs que hi begui, però anar a l’escola puntualment cada matí és una norma F i hem d’estar disposats a aguantar el que sigui per aconseguir-ho (queixes, plors, mal humor,...). Les normes P ens permeten ensenyar-li a negociar, a saber arribar acords i a relacionar-se amb els demés. Finalment, els pares i les mares hem de ser un bon model. Els nadons riuen quan nosaltres riem. No perquè els hi fem gràcia sinó perquè ens imiten. Hem de fer servir un llenguatge adequat, mirar als ulls quan parlem i emprar un to suau. Si cal, contundent però hem d’evitar els crits. Gestionar correctament les nostres emocions, dominar l’autocontrol,... ajudarà al nen i ens farà sentir bé.”  


Aprendre a saltar obstacles, com aquest i tants d’altres, ens permetrà ajudar als altres i alhora, créixer a nosaltres mateixos, el que contribuirà també al nostre benestar.
ESP

Seguro  que muchos de los que estáis leyendo este blog, conocéis algún niño o niña diagnosticado de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). A pesar de ello, tanto su diagnóstico como su tratamiento ha generado y genera cierta controversia. Pero lo  cierto es que este trastorno está clasificado, dentro de la categoría de Trastornos del neuro-desarrollo, en la quinta y última versión del Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), que es el manual más utilizado en psicología  y psiquiatría para el diagnóstico de enfermedades y trastornos mentales. Existen fundaciones muy activas sobre este trastorno, como la Fundació ADANA ó TDAH Catalunya. El TDAH, como cualquier otra enfermedad debe ser diagnosticada por un profesional, pero a diferencia de otras enfermedades, precisa de unas implicaciones familiares, imprescindibles para su manejo. Por ello, contamos hoy con la la participación de una psicóloga experta en TDAH y de una madre de dos niños, actualmente  universitarios, que padecen este trastorno.
Tal como nos comenta la psicóloga clínica infantil Laura González Riesco, “el TDAH es un trastorno del neuro-desarrollo, cuyas  primeras descripciones aparecen  hace algo más de 50 años, que se inicia durante la infancia y que comporta un patrón persistente de conductas de desatención y/o hiperactividad-impulsividad. Estos síntomas se presentan con una intensidad y frecuencia superiores a la que se prevé en niños de su misma edad, de manera que condicionan les funciones básicas de la actividad diaria, como el aprendizaje y en ocasiones, las relaciones interpersonales.
La literatura internacional muestra una prevalencia alrededor del 5% en menores de 18 años. En Catalunya durante el año 2013 se atendieron 13.738 niños y niñas con TDAH, esta cifra representa tan solo un 0.97% de la población catalana de 0 a 17años, con lo cual podemos  afirmar que este trastorno está infradiagnosticado. La detección y la intervención precoz son claves en un trastorno, donde un 30-70% de los que presentan TDAH durante la infancia, continuaran presentando síntomas en la etapa adulta, con una prevalencia del TDAH adulto alrededor del 4%.
¿Cual es el tratamiento recomendado? Las actuales guías de práctica clínica aconsejan el tratamiento psicológico (terapia cognitivo-conductual) como intervención de primera línea en el TDAH leve; mientras que en los casos de TDAH con repercusión moderada o grave se recomienda el tratamiento combinado, que incluye tratamiento psicológico, tratamiento farmacológico e intervención psicopedagógica.”
El testimonio de la madre de dos niños con TDAH, pone en valor la gran labor que llevan a cabo los padres y nos aconseja sobre como podemos superar entre todos este trastorno. “¿Qué hemos hecho mal? Es la pregunta que a menudo nos formulamos la mayoría de los padres i madres. Lo correcto es preguntarnos: ¿Por dónde empezamos? El punto de partida es conocer a nuestro hijo. Ver sus puntos fuertes, sus habilidades y sus virtudes, y trabajar a partir de aquí. Los hijos son mucho más que las notas, los resultados y los exámenes. La regla de oro en este contexto es “menos es más”. Debemos ir paso a paso. No podemos exigir cinco cosas a la vez: ordena la habitación, pórtate bien, haz los deberes,... Decirle esto a un niño, es como no decir nada. Y si tiene TDAH, aún peor. Debemos ser concretos y no pretender conseguir un nuevo objetivo hasta que no hayamos alcanzado el anterior. Lo importante es avanzar.
Por otra parte, debemos  comprender y aceptar. El temperamento de nuestro hijo no lo escoge ni él ni nosotros, pero si que podemos incidir en su carácter. Unos padres amables, motivadores y que ponen límites, inciden de una manera muy positiva en el desarrollo de sus hijos. Debemos ser capaces de separar a  nuestro hijo de las conductas disruptivas o inadecuadas y transmitir que nosotros estamos a su lado para ayudarlo. Ante una conducta inadecuada, si el niño no está receptivo, salid de la habitación, respirad profundamente y cuando esté tranquilo, hacedlo reflexionar. Sin embargo a veces es mejor ignorar las conductas inadecuadas. Fijaos que digo ignorar la conducta, no ignorar al niño. Por ejemplo, si un día estamos muy cansados, intentemos no fijarnos en la habitación desordenada o en la conducta inadecuada, valoremos que ha puesto la mesa o que nos ha dado un beso de bienvenida,...
En tercer lugar, debemos establecer normas (pocas) que deben  ser  claras, coherentes y justas. Por ejemplo, debemos escoger las normas que son Fundamentales para la convivencia (normas F), les que podemos Pactar (normas P) y las conductas a las cuales, de momento, No les dedicaremos ningún esfuerzo (conductas N).  Por ejemplo si cada día quiere beber agua en un vaso rojo, pues que beba en un vaso rojo, pero ir a la escuela puntualmente cada mañana es una norma F y hemos de estar dispuestos a aguantar lo que sea para conseguirlo (quejas, lloros, mal humor,...). Las normas P nos permiten enseñarles a negociar, a saber llegar a acuerdos y a relacionarse con los demás.
Finalmente, los padres a les madres debemos ser un buen modelo. Los bebés se ríen cuando nosotros nos reímos. No porqué les hagamos gracia, sino porqué nos imitan. Debemos utilizar un lenguaje adecuado, mirar a los ojos cuando hablamos y utilizar un tono suave. Si es necesario, contundente pero debemos evitar los gritos. Gestionar correctamente nuestras emociones, dominar el autocontrol,... ayudará al niño y nos hará sentir bien.”  Aprender a saltar obstáculos, como éste y otros tantos, nos permitirá ayudar a los demás y a la vez, nos ayudará a crecer a nosotros mismos, y con ello contribuiremos también a  nuestro bienestar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada